Här får du en övergripande bild av programmets syfte och mål, vem som kan söka samt vilka aktiviteter ni kan genomföra inom ramen för Nordplus horisontal.

Nordplus horisontal är en möjlighet att få stöd för aktiviteter som ligger utanför de övriga delprogrammen inom Nordplus. En ansökan måste omfatta aktörer från minst två olika sektorer. Detta kan vara olika utbildningssektorer, till exempel mellan högre utbildning och grundskola, eller mellan organisationer, institutioner och företag i offentlig och privat sektor, förutsatt att det är utbildningssamarbete som de söker stöd för. Ansökan ska involvera minst tre parter från tre olika deltagarländer.

Mål med Nordplus horisontal

Förutom de övergripande målsättningarna för Nordplusprogrammet har Nordplus horisontal de här specifika målen:

 • Att ge stöd till nätverk och projekt där organisationer från flera utbildningssektorer deltar.
 • Att ge stöd till innovativa projekt som tar upp nya, breda och komplexa problemställningar och utmaningar.

Det här kan ni göra

Ni kan söka medel genom Nordplus horisontal för att genomföra följande aktiviteter:

 • Workshops.
 • Seminarier för erfarenhetsutbyten.
 • Konferenser.
 • Studier och analyser.
 • Statistikprojekt.
 • Projekt med mål att använda resultat av forskning på utbildningsområdet.
 • Producera material för språkinlärning, undervisning och översättning, eller ta tillvara material från andra fackområden.
 • Etablera nya kursmoduler som använder inlärnings- och undervisningsplattformar.
 • Publicera, distribuera och utbyta resultat och erfarenheter från utbildningsområdet.

Mer information om Nordplus horisontal

Mer information om programmet hittar du på Nordiska ministerrådets webbportal för Nordplusprogrammet:

Nordplus Horisontal på Nordplusonline (engelska)

Huvudadministratör för Nordplus horisontal är Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU i Norge. De svarar på eventuella frågor om programmet och du når dem på e-post nordplus@siu.no.

Övergripande målsättningar för Nordplus 2018-2022

Programmet ska bidra till att:

 • stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom utbildningsområdet och etablera en nordisk-baltisk utbildningsregion.
 • stödja, utveckla och sprida innovativa produkter och processer inom utbildning, genom systematiskt utbyte av erfarenheter och goda exempel.
 • utveckla kvalitet i och innovativa metoder för utbildningssektorn genom olika former av samarbeten inom utbildning och arbetsliv
 • främja nordiska språk och nordisk kultur, och ömsesidig språklig och kulturell förståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • stimulera intresse för, kunskap om och förståelse av de nordiska språken.
 • stärka barns och ungdomars förståelse av nordiska språk (primärt av danska, norska och svenska).