Här får du en övergripande bild av programmets syfte och mål, vem som kan söka och vilka aktiviteter ni kan genomföra inom Nordplus vuxen.

Mål med Nordplus vuxen

Förutom de övergripande målsättningarna för Nordplusprogrammet har Nordplus vuxen de här specifika målen:

 • Att stärka vuxnas nyckelkompetenser och bidra till att vuxnas informella och icke-formella lärande erkänns.
 • Att stärka vuxenutbildningen och vuxnas lärande för att bättre kunna möta utmaningarna i det moderna samhället.
 • Att öka kontakterna mellan vuxnas lärande och arbetsliv.

Det här kan ni göra

Ni kan söka bidrag för att genomföra följande aktiviteter:

Mobilitetsprojekt

 • Förberedande besök
 • Utbyten av lärare och pedagogisk personal
 • Utbyten av vuxenstuderande och kursdeltagare.

Samarbetsprojekt

 • Tematiska nätverk
 • Utvecklingsprojekt
 • Kartläggningsprojekt.

Förberedande besök inför projektansökan

När ni hittat partners för ett projekt finns möjlighet att söka bidrag för ett förberedande besök. Besöket ger er möjlighet att diskutera och planera ert projekt och arbeta med en ansökan tillsammans med partnerorganisationen eller -organisationerna.

Nordplus förberedande besök

Mer information om Nordplus vuxen

Mer information om programmet hittar du på Nordiska ministerrådets webbportal för Nordplusprogrammet:

Nordplus vuxen på Nordplusonline (engelska)

Huvudadministratör för Nordplus vuxen är Styrelsen for Forskning og Uddannelse, SFU i Danmark. De svarar på eventuella frågor om programmet och du når dem på e-post nordplus@ufm.dk.

Övergripande målsättningar för Nordplus 2018-2022

Programmet ska bidra till att:

 • stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom utbildningsområdet och etablera en nordisk-baltisk utbildningsregion.
 • stödja, utveckla och sprida innovativa produkter och processer inom utbildning, genom systematiskt utbyte av erfarenheter och goda exempel.
 • utveckla kvalitet i och innovativa metoder för utbildningssektorn genom olika former av samarbeten inom utbildning och arbetsliv
 • främja nordiska språk och nordisk kultur, och ömsesidig språklig och kulturell förståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • stimulera intresse för, kunskap om och förståelse av de nordiska språken.
 • stärka barns och ungdomars förståelse av nordiska språk (primärt av danska, norska och svenska).