Lyssna

Om programmet

Här får du en övergripande bild av programmets syfte och mål, vem som kan söka och vilka aktiviteter ni kan genomföra inom Nordplus vuxen.

Mål med Nordplus vuxen

Förutom de övergripande målsättningarna för Nordplusprogrammet har Nordplus vuxen de här specifika målen:

 • Att stärka vuxnas nyckelkompetenser och bidra till att vuxnas informella och icke-formella lärande erkänns.
 • Att stärka vuxenutbildningen och vuxnas lärande för att bättre kunna möta utmaningarna i det moderna samhället.
 • Att öka kontakterna mellan vuxnas lärande och arbetsliv.

Det här kan ni göra

Ni kan söka bidrag för att genomföra följande aktiviteter:

Mobilitetsprojekt

 • Förberedande besök
 • Utbyten av lärare och pedagogisk personal
 • Utbyten av vuxenstuderande och kursdeltagare.

Samarbetsprojekt

 • Tematiska nätverk
 • Utvecklingsprojekt
 • Kartläggningsprojekt.

Förberedande besök inför projektansökan

När ni hittat partners för ett projekt finns möjlighet att söka bidrag för ett förberedande besök. Besöket ger er möjlighet att diskutera och planera ert projekt och arbeta med en ansökan tillsammans med partnerorganisationen eller -organisationerna.

Nordplus förberedande besök

Mer information om Nordplus vuxen

Mer information om programmet hittar du på Nordiska ministerrådets webbportal för Nordplusprogrammet:

Nordplus vuxen på Nordplusonline (engelska)

Övergripande målsättningar för Nordplus 2023-2027

Programmet ska bidra till att:

 • Stärka och utveckla det nordisk-baltiska utbildningssamarbetet inklusive småbarnspedagogik och förskoleområdet och bidra till att skapa ett nordisk-baltiskt utbildningsområde.
 • Stödja, utveckla, dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom ett systematiskt erfarenhetsutbyte och utbyte av god praxis.
 • Bidra till kvalitetsutveckling och innovation i utbildningssystemen för livslångt lärande i deltagarländerna genom utbildningssamarbete samt samarbete med arbetslivet, genom utvecklingsprojekt, utbyte och nätverksbyggande.
 • Främja mobilitet i utbildningssyfte och utöka även digitalt utbildningssamarbete i regionen.
 • Främja allas möjligheter, oavsett bakgrund och resurser, att delta i regionalt utbildningssamarbete och få nya kunskaper och utveckla färdigheter genom samarbete på organisationsnivå.
 • Främja nordiska språk och nordisk kultur och en ömsesidig språklig och kulturell föreståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • Stärka språkförståelsen, särskilt bland barn och unga, mellan Nordens språk, primärt mellan danska, svenska och norska.
 • Stimulera intresse för, kunskaper om och föreståelsen av Nordens samhällsbärande språk (danska, finska, färiska, grönländska, isländska, norska, samiska och svenska) och Nordens teckenspråk.
 • Revitalisera nationella minoritetsspråk i Norden i ett kulturellt och inkluderande syfte.

 

Kontakta oss

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, SFU i Danmark är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når dem på e-post nordplus@ufm.dk

Kontaktperson hos oss är Karin Kaikkonen, e-post: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 04 45.