Lyssna

Syftet med programmet är att utveckla samarbetet i regionen, skapa möjligheter för erfarenhetsutbyten, öka intresset för språk, främja kulturell förståelse och bidra till att höja kvaliteten på utbildningen.

Övergripande mål

  • Stärka och utveckla det nordiska utbildningssamarbetet, från förskola och uppåt, och bidra till ett gemensamt nordiskt-baltiskt utbildningsområde.
  • Stödja, vidareutveckla, ta tillvara på och sprida nya produkter och processer inom utbildningsområdet genom systematiskt utbyte av erfarenheter och praxis.
  • Utveckla kvaliteten och nya metoder för utbildningsområdet genom olika former av samarbeten inom utbildning och arbetsliv.
  • Främja utvecklingen av nordiska språk och nordisk kultur och skapa en ömsesidig nordisk-baltisk förståelse för språk och kultur.
  • Stärka språkförståelsen i de nordiska språken, primärt danska, svenska och norska, särskilt hos barn och unga.
  • Öka intresse för och kunskap om de nordiska ländernas samhällsbärande språk och teckenspråk (danska, finska, färöiska, grönländska, isländska, norska, samiska och svenska).

Programmet har fem delar

Nordplus junior är ett bra sätt att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen genom samarbete mellan skolor, förskolor och arbetsliv.

Nordplus högre utbildning ger universitet och högskolor en möjlighet till samarbete och utbyte.

Nordplus vuxen vänder sig till organisationer, institutioner och föreningar som arbetar med och på olika sätt stödjer vuxnas lärande (formellt, informellt och icke-formellt.)

Nordplus horisontal ger möjlighet till samarbete mellan organisationer inom olika utbildningssektorer.

Genom Nordplus Nordens språk kan organisationer söka bidrag för projekt och aktiviteter som bidrar till att stimulera intresset för nordiska språk och kulturer.

För Nordplus junior, vuxen och Nordens språk finns också möjligheten att söka bidrag för planeringsresor genom Nordplus förberedande besök. Under besöket planerar ni projektet och förbereder ansökan tillsammans med era partners.

Det här kan ni göra

Ett projekt inom Nordplus kan till exempel omfatta lärar- och elevutbyten, kompetensutveckling, utvecklingsprojekt, tematiska nätverksaktiviteter eller kartläggningsprojekt.

Mobilitetsaktiviteter: förberedande besök, klass- och elevutbyte, studier och praktik, lärarutbyten och utbyten av pedagogisk/akademisk personal.

Projektaktiviteter: projektsamarbeten kring till exempel kvalitetssäkring, spridning av projektresultat, utveckling och förbättring av pedagogiska metoder, utveckling av läroplaner, utveckla gemensamma studieprogram eller kurser.

Nätverksaktiviteter: till exempel administrativa möten för etablering och utveckling av nätverk, informationsaktiviteter samt spridning av resultat.

Kontaktseminarium

Ett kontaktseminarium ger er möjlighet att knyta kontakter och hitta projektpartner att samarbeta med. 

Nordplus kontaktseminarium