Lyssna

Mer om programmet

Här får du en övergripande bild av programmet där vi går igenom vilka organisationer som kan söka samt det övergripande syftet med Praktikantprogrammet.

Praktikantprogrammet ska bidra till stärkta partnerskap mellan organisationer i det svenska civila samhället och organisationer i låg- och medelinkomstländer. Aktiviteter inom programmet ska utgå från ett ömsesidigt behov och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.

Genom programmet kan unga svenskar som är intresserade av utvecklingsfrågor få möjlighet att höja sin internationella kompetens på plats i ett låg- eller medelinkomstland. Målet är att deltagarna ska få ett ökat intresse och ökad förståelse för utvecklingssamarbete och andra kulturer, såväl som kompetens för att verka i globala sammanhang.

Organisationer som kan söka

De 16 organisationer inom det civila samhället som ingår i Sidas strategiska partnerorganisationer (SPO) kan ansöka till programmet. Andra organisationer kan söka genom en vidareförmedlande organisation.

Behöriga organisationer att söka bidrag  2021 är: Afrikagrupperna, Civil Rights Defenders, Diakonia, Forum Civ, Individuell Människohjälp, Kvinna till Kvinna, Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Internationella Center, Plan International Sverige, RFSU, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Svenska missionsrådet, Union to Union, We Effect och Världsnaturfonden.

Partnerorganisation är den organisation i ett låg- eller medelinkomstland som tar emot praktikanterna.

Praktikanter som vill söka praktikplats

Enskilda praktikanter som vill söka praktikplats vänder sig direkt till de organisationer som är behöriga att söka medel genom Praktikantprogrammet. Många organisationer annonserar sina praktikplatser på Globalportalens platsbank.

Till Globalportalen

Bidrag i form av schablonbelopp

För varje praktikantplacering utgår en schablonersättning. Schablonen är ett bidrag för kostnader som uppkommer för praktikantverksamheten.

Vidareförmedlande organisationer kan även ansöka om ett bidrag för samordning av praktikantverksamheten.

Länder för praktik

Giltiga länder där praktiken kan genomföras är de länder som finns med på OECD:s DAC-lista då ansökningsomgången öppnar.

Projektperiod

Projektperiod är den period då projektet får uppbära kostnader: datum för när projektet beviljats till sista rapporteringsdag.

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Kontakta oss

praktikantprogrammet@uhr.se

Jag jobbar med Praktikantprogrammet:

  • Eva Lundqvist, 010-470 05 77