Som organisation söker ni bidrag från oss i form av praktikantschabloner. Medlen ska finansiera praktikverksamhet hos organisationer i ett låg- eller medelinkomstland.

Praktik i minst fem månader

Praktiken ska pågå under minst fem månader. Minst 16 veckor ska vara i ett låg- eller medelinkomstland och 4 veckors praktik ska genomföras i Sverige.

Direktförmedlande eller vidareförmedlande organisation

Antingen kan ni söka och fungera som direktförmedlande/sändande organisation eller som vidareförmedlande organisation. Den organisation i låg- eller medelinkomstlandet som tar emot praktikanten är er samarbetspartner, här kallad partnerorganisation.

En direktförmedlande organisation är en av Sidas strategiska partnerorganisationer (SPO) som själv förmedlar praktikantplaceringar direkt inom den egna organisationen eller till en partnerorganisation i nära dialog.

En vidareförmedlande organisation är en SPO som söker praktikantschabloner för andra svenska organisationers räkning. De förmedlar i sin tur praktikantplaceringar inom den egna organisationen eller till en partnerorganisation i nära dialog.

Är ni inte en av Sidas SPO:s söker ni praktikantschabloner genom den SPO ni söker andra Sidafinansierade projektbidrag. Det är då den vidareförmedlande organisationen som sköter och administrerar ansökan till UHR.

Rekrytering av praktikanter

Ni är själva ansvariga för rekryteringen av lämpliga praktikanter och ska verka för att nå olika målgrupper med information om praktik och möjliga praktikantplaceringar. Praktikantgruppen bör bestå av människor med olika kompetenser och bakgrunder och det ska ni beakta i urvalet av ansökningar om en praktikplats.

Den organisation som sänder ut praktikanterna, den sändande organisationen, ska i nära samarbete med partnerorganisationen upprätta rutiner för urvalet av praktikanter. Urvalsprocessen ska utföras på ett rättvist och transparent sätt och göras tillgänglig för alla parter som är involverade. Den ska också vara fri från diskriminering och ske i samråd med den organisation som tar emot praktikanten, här kallad partnerorganisationen.

Villkor för att få en praktikplats

För att en praktikant ska få en praktikplats genom Praktikantprogrammet ska hen:

 • Inte tidigare ha deltagit i Praktikantprogrammet. (Undantag ges här för praktikant som tidigare avbrutit praktik som en direkt följd av covid-19-pandemin).
 • Fylla minst 20 år det år som praktikanten påbörjar sin praktikperiod.
 • Endast beviljas en praktikplats under förutsättning att praktikanten är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Nordiska medborgare ska ha varit folkbokförda i Sverige under minst ett år vid tidpunkten för avresan.
 • Inte vara eller tidigare ha varit anställd av den projektägande eller sändande organisationen. Undantag kan göras för kortare visstidsanställningar om en förfrågan ställs till oss på Universitets- och högskolerådet.

Villkor för sändande organisation

En sändande organisation som beviljas bidrag ansvarar för att villkoren och de regler som gäller för Praktikantprogrammet följs.

Praktikplatserna bör ha en tydlig koppling till utvecklingssamarbete. Praktikuppgifterna hos den organisation som tar emot praktikanten ska ligga i linje med ordinarie verksamhet, vara till nytta för samtliga parter och bidra till ett stärkt partnerskap.

Sändande organisation ansvarar för att

 • ingen deltagaravgift eller andra utgifter med direkt koppling till praktikantplaceringen tas ut av praktikanter för att delta i programmet
 • anordna praktikplats med placering under minst 20 veckor varav minst 16 veckor hos partnerorganisationen
 • varje utsänd praktikant har en kontaktperson hos den sändande organisationen som också ansvarar för att ge praktikanten ledning och stöd under hela praktikperioden
 • partnerorganisationen har kapacitet att ta emot en praktikant
 • varje utsänd praktikant har en handledare hos partnerorganisationen
 • praktikanten inte ersätter ordinarie eller lokal personal
 • lärandet är fokus under praktikperioden
 • intyg utfärdas till praktikanten efter avslutad praktikperiod.

Projektplan inför praktiken

Inför varje placering ska den sändande organisationen upprätta en projektplan i
samråd med partnerorganisationen. Planen ska innehålla:

 • beskrivning av syfte och arbetsuppgifter
 • intyg om att praktikanttjänstgöringen gäller för minst 16 veckor hos partnerorganisationen
 • presentation av samarbetsorganisationen i mottagarlandet som styrker att den har resurser att ta emot och handleda praktikanten
 • plan för förberedelse, handledning och uppföljning samt en grundläggande
  handlingsplan för risk- och krishantering

Sändande organisation ska även se till att praktikanter som beviljats praktikplats blir informerade om och har accepterat de villkor och skyldigheter som ingår i överenskommelsen mellan den sändande organisationen och partnerorganisationen innan praktiken påbörjas. Det kan med fördel förtydligas i en separat överenskommelse mellan sändande organisation och partnerorganisation samt praktikant.

Förberedelser och uppföljning

När urvalet av praktikanter har gjorts ska praktikanten gå en förberedelsekurs hos den sändande organisationen. Det är viktigt att varje enskild organisation noga förbereder sina praktikanter utifrån de förhållanden som gäller för respektive kontext.

Förberedelsekursen bör innehålla introduktion till:

 • utvecklingssamarbete
 • den sändande organisationen och partnerorganisationen liksom presentation av handledare
 • planerade arbetsuppgifter under praktikantplaceringen
 • kulturmöten
 • personlig hälsa och säkerhet
 • dokumentationsarbete
 • hur praktikantplaceringen ska följas upp och utvärderas.

Sida Partnership Forum kan erbjuda kostnadsfritt utbildningsmaterial som sändande organisation kan använda i sin interna utbildning.

Efterarbete

Efter att praktiken hos partnerorganisationen är avslutad återstår efterarbete hos den sändande organisationen. De kunskaper och erfarenheter praktikanten fått ska spridas och kopplas till aktörer i Sverige som kan ha nytta av dessa ur ett utvecklingssamarbetesperspektiv.

Använda praktikveckor för förberedelser och efterarbete

Då praktiken utomlands ska vara minst 16 veckor ger det utrymme för fyra veckors praktik i Sverige. Praktikanten kan under dessa veckor delta i kurser, förberedelser och efterarbete. Hur veckorna fördelas innan och efter praktikperioden utomlands avgör den sändande organisationen.

Vidareförmedlande organisations roll

En vidareförmedlande organisation samordnar arbetet gentemot de sändande organisationerna. Vidareförmedlande organisation ska:

 • säkerställa att sändande organisationer följer villkoren för Praktikantprogrammet
 • ansvara för ansöknings-, bedömnings-, urvals-, tilldelnings-, rapporterings- och återbetalningsprocesser gentemot sändande organisationer
 • ge individuellt projektstöd till sändande organisationer
 • på ett transparent sätt vidarebefordra aktuell information från Universitets- och högskolerådet
 • genomföra kvalitetskontroller och uppföljning i Sverige och utomlands (vid behov)
 • göra analyser och utveckla praktikantverksamheten för att nå högre måluppfyllelse inom programmet
 • om ni beviljats extra bidrag för seminarium: anordna seminarium/-er för sändande organisationer kring aktuella frågor för att höja måluppfyllelsen inom programmet.