Om en deltagare behöver särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå.

Så ansöker du

Det är projektägande organisation som ansöker om bidraget från UHR. För att ansöka använder du en särskild ansökningsblankett.

  • Du söker för faktiska kostnader och beskriver deltagarens behov.
  • Skicka in ansökan i god tid innan deltagaren påbörjar sin praktik.

Ansökan om bidrag för deltagare med funktionsnedsättning Praktikantprogrammet (pdf)

Det här täcker bidraget

Det går att söka bidrag för merkostnader som uppstår i samband med deltagarens praktikperiod. Med merkostnader menar vi de ökade omkostnader som uppstår utifrån deltagarens funktionsnedsättning och som inte finansieras på annat sätt.

Överenskommelse om extra stöd

Det är ni som projektägande organisation som ansvarar för att praktiken är anpassad utifrån deltagarens behov. Säkerställ därför att alla inblandade är överens om och införstådda med vilket stöd som behövs och vad som kan erbjudas deltagaren under praktiktiden.

Beslut 

En ansökan måste vara komplett för att gå vidare till beslut. Vi hanterar inkomna ansökningar löpande. Beslut meddelas via e-post till den kontakt som finns angiven i organisationens ärende för omgången.

Om det blir konkurrens om tillgängliga medel gäller turordning utifrån att komplett ansökan kommit in. Efterfrågade kompletteringar ska vara oss tillhanda inom två veckor från begäran. Om begärda kompletteringar inte inkommer inom denna tid avskrivs ansökan.

Beslut från Universitets- och högskolerådet går ej att överklaga.

Utbetalning

UHR betalar ut beviljat bidrag till det konto som finns angivet i beviljat ärende för omgången.

Spara underlag

Spara alla underlag som intygar kostnaderna. De behöver vara tillgängliga vid en eventuell granskning.