Lärosäten som har fått medel för stipendier till avgiftsskyldiga studenter ska dels interimsrapportera, dels slutrapportera en gång per år. Rapporterna beskriver hur medlen fördelats.